ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  מאזן – חוות דעת רואה חשבון

   

   

  מאזן (ובהתאם ל-IFRS – דוח על המצב הכספי) הוא דוח כספי אשר מתאר את מצבם הפיננסי של חברות ותאגידים שונים ליום מסוים, ובד"כ לסוף השנה (31.12), ולחברות ציבוריות גם מידי סוף רבעון. דוח המאזן מהווה בעצם תמונת מצב של הנכסים וכנגדם ההתחייבויות וההון העצמי של היישות לאותו יום.

  דוח המאזן נערך ע"י החברה וזאת בהתאם לכללי החשבונאות שאימצה ובהתאם לתקנים (בין אם מדובר על USGAAP, IFRS, ISRAELI GAAP), חוקים, תקנות, גלויי דעת שונים.  חוות הדעת שנותן רואה חשבון הינה בהתאם דרישה סטטוטורית, כלומר לפי חוק, ועליו לבקר את הדוחות הכספיים, לתת חוות דעת עליהם וכן לסקור את הדוח הרבעוני בחברות אליהן רלוונטי.

  מבנה המאזן – בצידו האחד ממוקמים הנכסי התאגיד, כאשר הם בנויים מנכסים שוטפים (כגון מלאי, לקוחות) וכן נכסים שאינם שוטפים (כדוגמת רכוש קבוע), ובאותו אופן, מצידו השני של המאזן ישנן ההתחייבויות, התחייבויות שוטפות (ספקים לדוגמה) וכן התחייבויות שאינן שוטפות (אשראי לטווח ארוך), וההון העצמי (נכסים פחות התחייבויות) מורכב בעיקרו מהון מניות ומעודפי החברה (רווחים/ הפסדים שצברה).

  המאזן מכיל מידע רב ולכן ניתן ללמוד ממנו רבות, כך לדוגמה יחסים פיננסים שבאמצעותם ניתן לבצע ניתוחים שונים ולהסיק מסקנות להתייעלות וצמיחת העסק.

  המאזן, שמהווה חלק מהדוחות הכספיים, משמש צרכנים רבים, בין היתר את בעלי המניות, בנקים, רשויות המס, משקיעים ועוד. אשם גם הם רוצים לראות תמונת מצב ליום מסוים.

  סוג נוסף של דוחות הם דוחות מאוחדים. אלו הם דוחות כספיים של מספר חברות מאוחדות יחדיו וזאת בהתאם לכללי החשבוניאות המקובלים, כגון חברות בנות, נכדות… אשר היישות שולטת בהן.

  לדוח המאזן ולדוח רווח והפסד מצטרפים דוחות נוספים כחלק מהדוחות הכספיים שמוגשים על ידי משרד רואי חשבון:  דוח על תזרימי המזומנים של החברה, דוח על השינויים בהון העצמי. בנוסף לדוחות האלו מתווסף דוח התאמה למס הכנסה שמופנה לרשות המיסים וערוך בהתאם לכללי המס החלים בישראל, ולכן שונה מחברה לחברה. דוח זה מציג את הרווח/ ההפסד לפני מיסים שנוצר לחברה בשנת המס ותחתיו מוצגות ההתאמות הנדרשות בהתאם לחוקי המס ולקריטריונים השונים.

   

  מחלקת הביקורת של משרדנו מתמחה בביקורת לכלל סוגי החברות וזאת באמצעות נוהלי ביקורת ייחודיים לכל חברה וחברה וכן בהתאם לגודלה. כאשר בסיום הביקורת יחתום הלקוח על הדוח הכספי וכן יחתום רואה החשבון על חוות דעתו.