ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות

  ביקורת ועריכת דוחות כספים לחברות:

  ביקורת היא אחד מתפקידי רואי החשבון המרכזיים ביותר. הדרישה לביקורת דוחות של חברות הינה סטטוטורית בהתאם לחוק החברות.

  מטרת הביקורת היא לאפשר לרואה חשבון המבקר לחוות דעתו אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו.

  ביצוע ביקורת על דוחות כספים של חברות פרטיות מתבצע בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון התשל"ג 1973.

  תהליך הביקורת מבוצע  תוך תכנון על מנת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת

  כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספים.

  הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

  הדוחות הכספים עוברים הגהה יסודית על ידי רואה חשבון נוסף במשרד וזה טרם הדוח מוגש לאישור הנהלת החברה.

  חשוב לפנות לרואה חשבון מקצועי ובעל ידע נרחב בביקורת חברות מכל הסקטורים כדי לאפשר ראייה עסקית רחבה יותר וכן למנוע טעויות וחשדות לא רצויים בקרב רשויות המס/ בנקים ומשקיעים.

  למה אנחנו?

  ליווי עסקי צמוד

  נחישות וכוח

  ניסיון וידע

  פשטות

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם